Akt o ustanovitvi

AKT O USTANOVITVI

zasebnega Zavoda za kulturo , izobraževanje in usposabljanje

 

 

 1. II.  SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Zavod Nur, za kulturo , izobraževanje in usposabljanje v nadaljevanju Zavod) je zasebni zavod, ki na način in pod pogoji, ki veljajo za zavode in kot jih predpisuje Zakon o Zavodih (v nadaljevanju ZZ), na področju Republike Slovenije ter v tujini deluje na področju kulture, izobraževanja in usposabljanja na splošno .

 

 

2. člen

Ustanovitelj zavoda je:

–       Adisa Elmasry, Preglov trg 5, 1000 Ljubljana

 

3. člen

 

Namen zavoda je izobraževanje in usposabljanje otrok, mladine in odraslih na področju kulture , znanost in umetnosti

 

Zavod Nur bo deloval na treh področjih:

–       na področju izobraževanja in usposabljanja na splošno. Izvajali bomo  izobraževanje otrok, mladine in odraslih in jim podajali znanja katera potrebujejo v življenju.

–       na področju promocije slovenske kulture na bližnjem vzhodu in področju promocije kulture bližnjega vzhoda,še posebno arabske kulture, v Sloveniji. Zavod Nur deloval in sodeloval s tujino, ne samo v Sloveniji.

–       Zavod Nur bo del svojih sredstev uporabil za humanitarne dejavnosti. Delovali bomo v Sloveniji in v tujini.

. Zavod lahko svoje storitve izvaja tudi preko elektronskih sredstev (internet).

 

III.IME IN SEDEŽ ZAVODA

 

4. člen

Ime zavoda je: Zavod Nur, za kulturo , izobraževanje in usposabljanje

 

Skrajšano ime je: ZAVOD NUR

 

Sedež zavoda je v Ljubljani.

 

Poslovni naslov določi ustanovitelj s sklepom

IV. DEJAVNOSTI ZAVODA

 

5. člen

Dejavnosti zavoda

Glavna dejavnost zavoda bo:

85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture , znanost in umetnosti

Zavod bo lahko izvajal tudi naslednje dejavnosti

46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
58.110 Izdajanje knjig
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
74.300 Prevajanje in tolmačenje
77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
85 Izobraževanje
85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.51 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.52 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij
88.999 Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
90.030 Umetniško ustvarjanje

 

Zavod lahko tudi brez vpisa v sodni register opravlja druge dejavnosti, ki so namenjene za opravljanje registriranih dejavnosti in se običajno v manjšem obsegu opravljajo ob navedenih dejavnostih in lahko prispevajo k popolnejši in smotrnejši izrabi zmogljivosti, sredstev in znanja Zavoda.

 

Zavod lahko opravlja gospodarsko dejavnost, če je ta namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen.

 

 

VI. DOLOČBE O ORGANIH ZAVODA

 

6. člen

Organi Zavoda so sledeči:

 

– Svet zavoda

– Direktor

– Strokovni svet

 

Zavod lahko ustanavlja tudi druge organe v skladu s svojimi potrebami in statutom.

 

4.1 Svet zavoda

 

7. člen

Svet zavoda je kolegijski organ, ki upravlja Zavod in sestoji iz najmanj treh (3) članov. Člani so: en (1) predstavniki ustanoviteljev, en (1) predstavnik uporabnikov storitev zavoda oziroma zainteresirane javnosti ter en (1) predstavnik donatorjev oziroma sponzorjev.

 

Vse člane sveta zavoda imenuje ustanovitelj.

 

Mandat članov sveta je štiri leta.

 

Po poteku mandata so člani sveta lahko imenovani oziroma izvoljeni ponovno.

 

8. člen

Svet obravnava in sprejema:

 

1      statut s soglasjem ustanovitelja,

2      splošni akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest s soglasjem ustanovitelja,

3      programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,

4      določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,

5      predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,

6      daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,

7       opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda    določene zadeve.

8      druge splošne akte, če ni s tem aktom določeno, da jih sprejme direktor.

 

9. člen

Svet opravlja svoje delo na rednih in izrednih sejah.

 

Redne seje se opravijo najmanj enkrat letno, izredne seje pa glede na izredni sklic s strani predsednika sveta, direktorja ali na pobudo člana sveta.

Sklic seje sveta lahko predlaga vsak njegov član, direktor in predsednik sveta.

 

10. člen

Svet veljavno odloča, če se je seje udeležila več kot polovica njegovih članov, odločitve pa sprejema z večino navzočih članov.

 

O sejah sveta se vodi zapisnik.

 

11. člen

Posamezni član sveta je lahko odpoklican, če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu Zavod, če deluje v nasprotju z zakonom ali tem aktom ali če se neupravičeno ne udeležuje sej sveta.

 

12. člen

Če članu sveta preneha funkcija pred potekom časa, za katerega je bil izvoljen oziroma imenovan, se opravijo nadomestna imenovanja.

 

 

4.2 Direktor

13. člen

Direktor zavoda je poslovodni organ, ki vodi delo in poslovanje in je skupaj z ustanoviteljem odgovoren za zakonitost dela zavoda.

 

Direktorja imenuje in razreši ustanovitelj.

 

Mandat direktorja prične teči ob njegovem imenovanju ter traja 4 leta. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.

 

14. člen

Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje osnovne pogoje:

 

1      sposobnost za organiziranje in vodenje dela;

2      aktivno znanje arabskega in angleškega jezika;

3      druge pogoje, določene s strani ustanovitelja.

 

15. člen

Pristojnosti in naloge direktorja so:

1      sklicevanje in vodenje sestankov sveta zavoda;

2      odgovornost za implementacijo odločitev sveta zavoda:

3      sklepanje pogodb, sporazumov in drugih aktov:

4      priprava predloga programa dela in razvoja za obravnavo na svetu zavoda;

5      poročanje o izvajanju letnega programa dela;

6      priprava predloga finančnega načrta in zaključnega računa;

7      druge naloge skladno z zakonom in splošnimi akti Zavoda.

 

16. člen

Direktor je lahko odpoklican s strani ustanovitelja, če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu Zavoda ali če deluje v nasprotju z zakonom ali tem aktom.

 

 

Svet zavoda je dolžan razrešiti direktorja, če:

 • direktor sam zahteva razrešitev,
 • nastane po predpisih o delovnih razmerjih kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
 • direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih Zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov Zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
 • direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči Zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti Zavoda.

Pred sprejemom sklepa o razrešitvi mora Svet zavoda seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. O razlogih za razrešitev ter o stališčih direktorja v zvezi z razlogi za razrešitev je Svet zavoda dolžan takoj obvestiti ustanovitelje.

V primeru razrešitve direktorja po prejšnjem odstavku, soglasje ustanoviteljev ni potrebno.

 

4.3 Strokovni svet

17. člen

Strokovno delo Zavoda usmerja in vodi strokovni svet.

Strokovni svet Zavoda ima 3 (tri) člane, ki jih imenuje Svet zavoda izmed strokovnjakov s področja dejavnosti Zavoda na predlog ustanoviteljev, direktorja ali članov Sveta zavoda.

Mandat članov strokovnega sveta traja štiri leta. Po preteku mandata je ista oseba lahko ponovno imenovana za člana strokovnega sveta.

Strokovni svet iz svoje sredine izvoli predsednika in njegovega namestnika.

 

Način dela strokovnega sveta se določi v poslovniku o delu strokovnega sveta. Direktor na nasvete strokovnega sveta ni vezan. Strokovni svet nima pravice usmerjati direktorja.

 

18. člen

Strokovni svet:

 • obravnava vprašanja s področja strokovnega dela Zavoda,
 • odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu,
 • določa strokovne podlage za programe dela in razvoja Zavoda,
 • daje Svetu zavoda in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti,
 • opravlja druge s statutom določene naloge.

 

 

 4.4. Predčasno prenehanje mandata

19. člen

Članom Sveta zavoda in Strokovnega sveta ter direktorju lahko mandat preneha predčasno v primeru:

 • smrti člana organa Zavoda oziroma direktorja,
 • razrešitve člana organa Zavoda oziroma direktorja.

Svet zavoda razreši člana organa Zavoda:

 • če se več kot trikrat brez opravičila ali iz neupravičenih razlogov ne udeleži sej Sveta zavoda ali sej Strokovnega sveta,
 • če krši predpise ali če ravna v nasprotju z določili akta o ustanovitvi Zavoda, statuta Zavoda in z določili drugih splošnih aktov Zavoda,
 • če iz objektivnih razlogov ni več zmožen opravljati funkcije člana Sveta zavoda ali Strokovnega sveta,
 • če to zahteva sam, iz razlogov na njegovi strani.

Pred sprejemom sklepa o razrešitvi mora Svet zavoda seznaniti člana oziroma direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. O razlogih za razrešitev ter o stališčih člana organa Zavoda oziroma direktorja v zvezi z razlogi za razrešitev je Svet zavoda dolžan takoj obvestiti ustanovitelja.

Posamezni član sveta je lahko odpoklican, če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu zavoda, če deluje v nasprotju z zakonom ali tem aktom ali če se neupravičeno ne udeležuje sej sveta. V tem primeru eden izmed ustanovitelja predlaga in imenuje novega člana strokovnega sveta.

 

VIII.SREDSTVA ZA USTANOVITEV, ZAČETEK DELA IN VIRI DOHODKA ZA DELO ZAVODA

20. člen

Zavod pridobiva sredstva za svoje delo:

– iz sredstev ustanovitelja,

– z donacijami,

– s plačili za storitve,

– s prodajo blaga in storitev na trgu,

– od razpisov državnih organov ter z mednarodnimi razpisi,

– iz drugih virov (dotacije, darila, sponzorstvo, prostovoljni prispevki, zapuščine, volila,…)

 

Za začetek poslovanja zavoda sta prejšnja ustanovitelja zagotovita sredstva v višini vsak po 150,00 EUR kar skupaj znese 300,00 EUR, ki bodo vplačana na račun zavoda in postanejo z vplačilom last zavoda.

 

 

 

 

Računovodsko vodenje prilivov in porabe sredstev za sredstva iz drugih virov ter od izvajanja storitev na trgu se vodi ločeno, tako da je zagotovljena preglednost prilivov in namenskost porabe sredstev.

Presežek prihodkov nad odhodki se uporablja za opravljanje in razvoj dejavnosti Zavoda. O uporabi presežka prihodkov nad odhodki odloča Svet zavoda upoštevaje program dela in finančni načrt Zavoda ter v soglasju z ustanovitelji.

Morebitni primanjkljaj sredstev za delo Zavoda krije Zavod s svojimi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.

 

IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU TER ODGOVORNOST USTANOVITELJEV ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

 

 člen

Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata zakon in akt o ustanovitvi.

Zavod je pravna oseba, ki v pravnem prometu, v okviru dejavnosti, za katero je bil ustanovljen, nastopa samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti določene z aktom o ustanovitvi.

Zavod predstavlja direktor.

Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.

Ustanovitelj ne odgovarjata za obveznosti Zavoda.

 

 člen

Zavod je ustanovljen za nedoločen čas.

Zavod preneha v primerih in po postopkih določenih z zakonom.

 

 člen

Vsi stroški, ki so potrebni za ustanovitev Zavoda in/ali druge spremembe, ki se vpisujejo v sodni register, so stroški Zavoda.

 

 

V Ljubljani, 6.10.2014